Konsulttjänster för ökad hållbarhet

Hållbarhet är komplext. Det handlar om samverkan, om tid, om mognad, om mod, om vilja att förbättra, om resiliens, om att möta omvärlden, om att skapa långsiktiga värden som kan delas av flera intressenter. Hållbarhet handlar om framtiden redan nu.

I skärningspunkten mellan miljö, sociala frågor, teknik, management och ekonomi genererar Market Ecology kundnytta och hållbara värden. Tack vare affärsmannaskap, lyhördhet för kundens behov, kunskap och kompetens skapas synergier av the Triple Bottom Line (miljö, affärsetik, ekonomi) som leder till bestående förbättringar i kundens verksamhet och möjliggör överlevnad på marknaden.

Market Ecology arbetar med hållbarhet inom följande områden:

Transaktioner

Minska riskerna i affären, förtydliga och fördela ansvaret, skapa underlag för underhållsplaner, få en bättre bild av kalkylen och priset, identifiera och undvik kostsamma överraskningar inte minst föroreningar i mark, samt skaffa underlag för ett fullständigt köpeavtal (SPA). Market Ecology erbjuder transaktionsrådgivning i samband med förvärv eller försäljning av fastigheter och/eller bolag (Mergers & Acquisitions).

Fas 1  

 • Teknik och Miljö Due Diligence (TEDD) – statusbesiktning av fastigheter och riskbedömning samt kostnadsuppskattning av åtgärder (Technical and Environmental Due Diligence).
 • Teknik Due Diligence (TDD).
 • Miljö Due Diligence (EDD) i samband med bolagsaffärer, M&A omfattar identifiering och bedömning av miljörisker i verksamheten samt rekommenderade åtgärder.
 • Utökad TEDD: Bedömning av certifieringsbarhet av byggnad utifrån klassningssystemen Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.
 • Utökad TEDD: Identifiering och kvantifiering av fastighetens utvecklingspotentialer inom t.ex. energi-användning, underhåll och driftoptimering etc. samt uppskattning av påverkan på fastighetsvärde och avkastning.
 • Hållbarhets Due Diligence (ESG) – identifiering av miljö-, sociala- och governancerisker i samband med bolagsförvärv. Metodik för identifiering och bedömning av risker relaterade till miljö (utsläpp, tillstånd, markföroreningar m.fl), sociala frågor (såsom arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption, arbetsmiljö m.fl.) samt governance dvs. risker i styrningen av ovan aspekter.

Fas 2 

 • TEDD – provtagning av byggnadsmaterial, mark- och grundvattenundersökning, geoteknisk undersökning.
 • EDD – provtagning och analys av föroreningar i mark, grundvatten och byggnader samt åtgärdsförslag.
 • Fördjupade utredningar och åtgärdsförslag inom byggteknik, installationer och miljörelaterade frågor som identifierats som risker i DD-processen fas 1.
 • Styrning av genomförandeåtgärder av tekniska brister och miljörelaterade brister i fastigheter och mark, t.ex. projektledning av marksanering.

Revisioner

Revisioner är ett ypperligt verktyg för förbättringsarbetet. De hjälper att identifiera och analysera förbättrings-potentialen samt att genomföra rätt åtgärder. Detta leder till bättre prestanda, minskade kostnader och ett utvecklat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.  Market Ecology erbjuder effektiva revisioner för att förbättra kundens processer, ledningssystem och lagefterlevnad.

 • Revisioner av miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS.
 • Revisioner av arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Lagefterlevnadsrevisioner – kontroll av uppfyllelse av miljö-, och arbetsmiljölagstiftning.
 • ESG – revisioner (Environment, Social, Governance) av verksamheter gentemot följande riktlinjer:
  • FNs Global Compact
  • FNs Förklaring om de Mänskliga rättigheterna
  • ILOs kärnkonventioner
  • IFC Performance Standards and Guidance Notes
  • OECD Principles of Corporate Governance
  • OECD’s riktlinjer för multinationella företag
  • PRI, de sex principerna för ansvarsfulla investeringar
  • Nationell lagstiftning
  • Specifika policyer (ägare etc.)
 • Projektrevisioner – bedöma och säkerställa att kontraktskrav uppfylls.
 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevisioner av entreprenörer/leverantörer i bygg- och anläggningsprojekt.
 • ESG – revisioner (Environment, Social, Governance) av leverantörskedjan/supply chain.

Projektledning

Hållbarhet handlar också om god projektledning. Market Ecology styr projekt för ökad kundnytta och hållbara värden. Tack vare affärsmannaskap, lyhördhet för kundens behov, kunskap och kompetens skapas synergier som leder till lönsamma projekt. Market Ecology erbjuder projektledningstjänster inom följande:

 • Teknik och Miljö Due Diligence
 • Miljö-, arbetsmiljö- och ESG-revisioner
 • Utveckling av ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
 • Hållbarhetsrapportering
 • Utveckling av hållbarhetsarbete i verksamheter
 • Projektstyrning avseende miljö, hållbarhet eller arbetsmiljö

CSR/ESG

Om du inte analyserar situationen och planerar i förväg, kan du inte påverka och hantera konsekvenserna. Detta gäller särskilt för socialt ansvar, eftersom du har att göra med immateriella risker relaterade till miljö och sociala frågor. Tillämpad hållbarhetsmanagement i syfte att definiera, planera, följa upp och förbättra verksamhetens prestanda och lönsamhet. Market Ecology erbjuder följande tjänster för att utveckla kundens hållbarhetsarbete:

Strategi

 • Planering & utformning: vision, affärs-/hållbarhetsstrategi, mål, policyer, governance.
 • Seminarier för ledningsgrupper
 • Analyser, utredningar & benchmarking: Risk- och möjlighetsanalys, väsentlighetsanalys, intressentanalys och intressentdialog, nulägesanalys etc.
 • GAP-analys i syfte att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala prestandan enligt t.ex.
  ISO 26000 m.fl.
 • Implementera, driva och utveckla ledningssystem (miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar) i projekt och verksamhet.

Leverantörskedja

 • Utveckling eller granskning av underleverantörsprogram, uppförandekod och audit-process, riskverktyg etc.
 • Riskanalys av underleverantörer.

Rapportering

 • Framtagande av hållbarhetsredovisning: intressent- och väsentlighetsanalys, indikatorer, struktur, textproduktion.
 • GRI (Global Reporting Initiative)riktlinjer för alla organisationer.
 • GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) riktlinjer för fastighetsbolag.
 • Rapporteringsprocess, insamling av data, nyckeltal, redovisningshandbok etc.

Efterlevnad av lagar, riktlinjer och standarder

 • Granskning av efterlevnad av regelverk och frivilliga åtaganden och standards.
 • Rådgivning vid tillämpning av regelverk, standards och riktlinjer (t.ex. FNs Global Compact, ISO 26000, GRI, PRI (Principles for Responsible Investment), IFC, ILO etc.
 • Identifiering av tillämpliga lagar (EHS) och framtagande av företagsspecifika lagförteckningar.

Ansvarsfulla investeringar

 • Ansvarsfulla investeringar: policy, process, implementering och uppföljning (PRI).
 • Projektutvärdering/riskhantering enligt Equator Principerna i samband med finansiering.
 • Hållbarhets Due Diligence (ESG) – identifiering av miljö-, sociala- och governancerisker.

Ansvarsfulla projekt

 • Hållbarhetssamordnare/miljösamordnare / Miljö- och social expert (EHS/ESG)
 • I byggprojekt specifikt: miljöbedömning materialval, dokumentation av material (loggbok)

Utbildning

Hållbarhet handlar om samverkan, om tid, om mognad, om vilja att förbättra, om att skapa långsiktiga värden som kan delas av flera intressenter (Shared Value). I skärningspunkten mellan miljö, sociala frågor, teknik, management och ekonomi genererar Market Ecology kundnytta och hållbara värden. Tack vare affärsmannaskap, lyhördhet för kundens behov, kunskap och kompetens skapas synergier av the Triple Bottom Line (miljö, affärsetik, arbetsmiljö, ekonomi) som leder till bestående förbättringar i kundens verksamhet.

Kurserbjudandet håller på att uppdateras. Kommer nytt snart!