Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark

Market Ecology har på uppdrag av en konfidentiell global kund genomfört Miljö Due Diligence Fas I och Fas II samt topografisk studie av en anläggning inför förvärv. Dessutom genomförde vi en inventering av miljöfarliga ämnen i byggnaderna. Fastigheten har en tomtyta på drygt 81 000 kvadratmeter.

Fas I undersökningen innebar en undersökning av verksamheternas historik på fastigheten, identifiering av miljöfarliga aktiviteter och utsläppskällor, status hos myndigheterna av potentiellt förorenade områden samt eventuella förelägganden och okulär besiktning som underlag för en riskbedömning. I detta fall identifierades risk för förorenad mark och provtagning, Fas II – borrning i jord för  jordprover och provtagning av grundvatten genomfördes på fastigheten. Tillsammans med resultatet av provtagningen av byggnadsmaterialet kunde vi få fram en tydlig riskbild avseende föroreningar i mark och byggnad och därigenom noggrant bedöma riskerna samt rekommendera rätt åtgärder/kostnader. Därtill bedömde vi fastighetens totala miljöskuld baserat på data från vår undersökning.

Market Ecology genomförde också en studie av terrängens fysiska form, ytornas former på fastigheten, och skapade en karta där höjdskillnader i terrängen avbildades med hjälp av nivåkurvor.

Sammantaget har Market Ecology i gott samarbete med samarbetspartners levererat professionella tjänster som har resulterat i att miljörisker blivit identifierade och kvantifierade  i ett kritiskt skede som ett förvärv är. Market Ecology har med säker hand lett kunden  genom denna del av förvärvsprocessen till att minska osäkerheterna och bidra till en trygg affär. Vårt stöd och expertis har gynnat kunden och hjälpt till att skapa värde ur miljöriskerna.

Rulla till toppen